افتتاح سردخانه کشترگاه بوین میاندشت وافوس با حضور دکتر ترکی در دهه فجر

0
20

افتتاح سردخانه کشترگاه بوین میاندشت وافوس

افتتاح سردخانه کشترگاه بوین میاندشت وافوس با حضور دکتر ترکی در دهه فجر افتتاح شد.