افتتاح ساختمان دهیاری روستای معصوم آبادبا حضور دکترترکی

0
41

افتتاح ساختمان دهیاری روستای معصوم آبادبا حضور دکترترکی